Κανονισμός Λειτουργίας


 1. Το δίκτυο επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ουσιώδες δομικό στοιχείο για τη στήριξη του συνόλου των λειτουργιών του Ιδρύματος και συνδέεται με το εθνικό δίκτυο έρευνας και τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πανεπιστημιακού Διαδικτύου (GUNet).
 2. Η ενιαία δομημένη καλωδίωση του Ιδρύματος με συνεχείς επεκτάσεις, στοχεύει στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών για τηλεφωνία και δεδομένα, ενώ τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, δίνουν τη δυνατότητα περιορισμού και ελέγχου των αλόγιστων τηλεπικοινωνιακών δαπανών.
 3. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, οι τηλεματικές υπηρεσίες με προεξέχουσες τις υπηρεσίες Διαδικτύου, και οι προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (σπουδαστές, μέλη Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Π., ερευνητές, διοικητικό προσωπικό κ.α.), τα οποία μπορούν να τις αξιοποιήσουν τόσο στους χώρους του Ιδρύματος, όσο και από απόσταση.
 4.  Για την εποπτεία και υλοποίηση των ανωτέρω λειτουργεί το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. έχει την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την αξιόπιστη παροχή και υποστήριξη των βασικών και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαδικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος και την ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου επικοινωνιών, με τη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Επίσης, το Κ.Υ.Τ.Ε.Π., έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του δικτυακού κόμβου πρόσβασης και της αξιόπιστης λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ι.
 5.  Στις κύριες δραστηριότητες του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. περί 23946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περιλαμβάνονται: α) Η υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών τηλεματικής. β) Η τεχνική υποστήριξη των χρηστών. γ) Η διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της καλωδιακής υποδομής. δ) Η τεκμηρίωση των υπηρεσιών και στοιχείων του δικτύου. ε) Η εκπαίδευση του προσωπικού και σπουδαστών του Ιδρύματος με σεμινάρια εξοικείωσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τη συμμετοχή τους σε βοηθητικές εργασίες του Κ.Υ.Τ.Ε.Π.. στ) Η έρευνα και ανάπτυξη μέσω των σχετικών διαδικασιών του Ιδρύματος. ζ) Η τεχνική υποστήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών και άλλων ελληνικών T.E.I. ή πανεπιστημίων.
 6. Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται εσωτερικά, έχουν ως κύριους στόχους τη διασφάλιση: α) της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες τυποποίησης και διασφάλισης ποιότητας και β) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα (απόρρητο επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 7. Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για το συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνιών, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνικοοικονομικές δυνατότητες, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα προσθήκης παθητικού ή ενεργού εξοπλισμού στο δίκτυο επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. περιλαμβάνον: α) Εγκατάσταση, λειτουργία, παροχή και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων. β) Σχεδιασμό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού. γ) Προγραμματισμό και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου. δ) Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου. ε) Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών. στ) Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον παθητικό και ενεργό εξοπλισμό του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. ζ) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις. η) Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών. θ) Πλήρη και συνεχή τεκμηρίωση της υποδομής του δικτύου τηλεματικής και των υπηρεσιών του. ι) Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. ια) Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ακαδημαϊκών δικτύων. ιβ) Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σε τρίτους (ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς) στο πλαίσιο εξωτερικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. ιγ) Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) με στόχο την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας, την απόκτηση τεχνογνωσίας και την έγκαιρη εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
 8. Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιστημονική μονάδα τεχνολογικής αιχμής, η οποία παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και σύγχρονες προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής και υπάγεται διοικητικά απ’ ευθείας στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., μέσω του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Για τη λειτουργία του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. ορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ανάλογης ειδικότητας: α) επιστημονικός Υπεύθυνος Κ.Υ.Τ.Ε.Π., μέλος Ε.Π. του Ιδρύματος, β) Τεχνικός Υπεύθυνος Κ.Υ.Τ.Ε.Π., από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή τους Επιστημονικούς Συνεργάτες καθώς και γ) τριμελής Επιστημονική Επιτροπή Κ.Υ.Τ.Ε.Π., που αποτελείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο Κ.Υ.Τ.Ε.Π. και δύο μέλη ΕΠ του Τ.Ε.Ι.. Η Επιστημονική Επιτροπή Κ.Υ.Τ.Ε.Π., ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου, εισηγείται μέσω του Αντιπροέδρου Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., που αποφασίζει σχετικά με τις αρμοδιότητες και ευθύνες τη αναπτυξιακής πολιτικής και τους ειδικότερους κανόνες λειτουργίας του Κ.Υ.Τ.Ε.Π..
 9. Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. υποστηρίζεται από εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό (διοικητικό και τεχνικό), από ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχετικά προς το αντικείμενο προσόντα και μ σύμβαση ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται και, κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του και με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, από επισκέπτες καθηγητές, συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 και μεταπτυχιακούς ή και προπτυχιακούς σπουδαστές του Ιδρύματος, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, επιχορηγήσεων μέσω σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτείας ή ειδικών επιδοτήσεων από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος. Οι τοποθετήσεις και η επιλογή προσωπικού ακολουθούν τις νόμιμες διαδικασίες όπως εξειδικεύονται με αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ή τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος.
 10. Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. λειτουργεί με τους τομείς: α) Δικτύου Δεδομένων, β) Τηλεφωνικού Δικτύου, γ) Παροχής και Υποστήριξης Υπηρεσιών, δ) Υποστήριξης Χρηστών αι ε) Έρευνας αι Ανάπτυξης. Ανάλογα με το αντικείμενο αρμοδιότητας, ο κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων, την τεχνική υποστήριξη χρηστών, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Οι τομείς καλύπτουν τις πάγιες λειτουργίες του Κ.Υ.Τ.Ε.Π., ενώ για το σχεδιασμό επεκτάσεων και αναβαθμίσεων της διαχειριζόμενης υποδομής (δίκτυο και υπηρεσίες τηλεματικής) συγκροτούνται, για κάθε αντικείμενο, έκτακτες ομάδες εργασίας από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι..
 11. α) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. ασκεί επίβλεψη των λειτουργιών του Κ.Υ.Τ.Ε.Π., με στόχο τη διασφάλιση λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και των σχετικών υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Εισηγείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. επί θεμάτων χάραξης πολιτικής του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. β) Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. έχει την εποπτεία του προσωπικού ως προς την παρεχόμενη εργασία του, ενημερώνει τους προϊσταμένους των διοικητικών μονάδων στις οποίες υπάγεται το προσωπικό για την απόδοση, την παρούσα και τα λοιπά διοικητικά θέματα που το αφορούν και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών λειτουργιών του Κ.Υ.Τ.Ε.Π.. Συντονίζει τις δραστηριότητες του Κ.Υ.Τ.Ε.Π., αναθέτει αρμοδιότητες στο προσωπικό του και επιβλέπει τις μελέτες επέκτασης και συντήρησης. Είναι υπόλογος απέναντι στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για τη λειτουργία του Κ.Υ.Τ.Ε.Π.. γ) Το μόνιμο διοικητικό προσωπικό του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Διοικητικού, ενώ το μόνιμο τεχνικό προσωπικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό υπάγονται στην Διεύθυνση Πληροφορική και Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι..
 12. α) Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. μπορεί να αναλαμβάνει, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους (ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς) στο γνωστικό αντικείμενο «μελέτη, σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων», εφόσον καλύπτει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών που έχει προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. β) Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ή άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ακολουθούν τον κανονισμό λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Τα χρηματοδοτούμενα από τον τακτικό προϋπολογισμό προγράμματα, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης του Κ.Υ.Τ.Ε.Π., τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι..
 13. α) Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. διασφαλίζεται η φυσική προστασία των χώρων (κατανεμητές, δωμάτια εξοπλισμού) όπου είναι εγκατεστημένος ο δικτυακός εξοπλισμός, και η διαμόρφωση περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού. β) Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων και συγκεκριμένα διασφαλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.: αα) Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές. ββ) Την αποθηκευμένη πληροφορία. γγ) Την ακεραιότητα των συστημάτων των κόμβων του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. γ) Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και συγκεκριμένα διασφαλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.: αα) Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές. ββ) Την αποθηκευμένη πληροφορία. γγ) Το απόρρητο λεπτομερών ατομικών στοιχείων, εκτός: 1) των ατομικών στοιχείων που αναγράφονται στον κατάλογο που συντάσσει και ενημερώνει το Κ.Υ.Τ.Ε.Π., και 2) των συνολικών λογαριασμών χρέωσης, που κοινοποιούνται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., τους Προϊσταμένους των διοικητικών διευθύνσεων καθώς και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και τους Υπεύθυνους των Τομέων, για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της ευθύνης τους. Αναλυτικοί προσωπικοί λογαριασμοί παρέχονται κατόπιν αιτήσεως των συνδρομητών, αυστηρά στους ίδιους, και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε τρίτο (ανεξαρτήτως ιεραρχίας στο Ίδρυμα).
 14. Τα θέματα: α) οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Τ.Ε.Π., β) διατήρησης αρχείων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με την πλήρη τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του εξοπλισμού του δικτύου επικοινωνιών, τα οποία ανανεώνονται με κάθε αλλαγή και αναβάθμιση, γ) διαδικασιών που ακολουθεί το προσωπικό του Κ.Υ.Τ.Ε.Π., για την εκτέλεση εργασιών και υπηρεσιών και την τήρηση εσωτερικών εγχειριδίων με την ονομασία «Διαδικασίες των λειτουργιών του Κ.Υ.Τ.Ε.Π.», τα οποία συντηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του Κ.Υ.Τ.Ε.Π., δ) του περιεχομένου της τεκμηρίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του δικτύου επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, ε) της σύνταξης και συντήρησης τευχών τεκμηρίωσης των υπηρεσιών (oρeration manuals), στ) του κώδικα που ακολουθούν οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την έκδοση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (Internet) και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού υλικού που βρίσκεται αποθηκευμένο στους εξυπηρετητές του Ιδρύματος και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Υ.Τ.Ε.Π.», ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι..
 15. Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. αποφασίζει το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. μετά από πρόταση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Κ.Υ.Τ.Ε.Π..
 16. α) Η χρήση των υπηρεσιών της τηλεματικής από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι., αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των μελών της κοινότητας και κατ’ επέκταση του έργου του ιδρύματος. Τα μέλη, συνεπώς, οφείλουν: να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές μόνο για νόμιμο σκοπό και χωρίς ιδιοτελή οικονομικά ή άλλα οφέλη, να μην προσβάλλουν το κύρος και διαταράσσουν το έργο του ιδρύματος καθώς και το κύρος, το έργο και την δημόσια ή ιδιωτική ζωή των λοιπών μελών, να μην διακινούν ιδέες, κείμενα, εικόνες που προσβάλλουν τη δημοκρατία και το πολίτευμα, τα ήθη και την προσωπικότητα του άλλου και να μην παραβιάζουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών ή κάθε τρίτου. β) Ακόμη τα μέλη δεν μπορούν: να εγκαθιστούν προγράμματα για τα οποία δεν έχουν νόμιμη κατοχή, να παράγουν ή να εγκαθιστούν λογισμικό ή συσκευές ή να παρεμβαίνουν σε καλωδιακή ή ασύρματη μεταφορά, που μπορεί να προκαλέσουν υποκλοπή ή βλάβη στους υπολογιστές και τα προγράμματά τους, τόσο στο Τ.Ε.Ι. όσο και εκτός αυτού, να παρέχουν πρόσβαση σε άτομα εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας, να καταχωρούν διαφημίσεις πραγμάτων ή υπηρεσιών και γενικώς να κάνουν μη νόμιμη και συνήθη χρήση των υπηρεσιών της τηλεματικής. γ) Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα μέλη υπέχουν προσωπική ευθύνη, δεν δεσμεύουν το Τ.Ε.Ι. και, ανεξαρτήτως ποινικών ή αστικών ευθυνών, ελέγχονται πειθαρχικός για παράβαση καθήκοντος.